Reglement spaaractie/Règlement de participation 

Artikel 1 - Algemeen

Dit spaaractiereglement (hierna: “reglement”) regelt de spaaractie georganiseerd door BUTTERSTONE DIAMOND TOOLS BV (hierna: BUTTERSTONE of “Organisator”), met maatschappelijke zetel te Kelderveld 37, 2500 Lier, België, ingescheven in de KBO onder ondernemingsnummer BE0846 374 092.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden en spaaractiemodaliteiten vast voor deelname in België. Door deelname aan deze spaaractie verbindt de deelnemer zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement, alsook tot de aanvaarding van elke beslissing die de Organisator in dit kader neemt. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

De spaaractie loopt van 1 juli 2020 t.e.m. 31 december 2020 (hierna: “Duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemers en deelnemingsvoorwaarden

De spaaractie staat open voor elke natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, gedomicilieerd in België met uitzondering van de personeelsleden van Butterstone en van alle firma's die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd (inclusief alle Butterstone-dealers en hun personeel).
In geval de Deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in dit Reglement, zal hij onmiddellijk en automatisch uitgesloten worden van de actie, zonder voorafgaande waarschuwing.
Eenzelfde deelnemer kan en mag meerdere malen deelnemen aan de spaaractie.

Artikel 3 – Verloop van de spaaractie

Gedurende de duurtijd van de actie krijgt de deelnemer per aangekochte verpakking van deelnemende Butterstone-producten, aan de kassa van het deelnemende verkooppunt, het aantal stickers (hierna: spaarpunten) dat door middel van een sticker op de verpakking wordt gecommuniceerd. Deze spaarpunten kunnen worden gekleefd op een spaarkaart, dewelke beschikbaar is in deelnemende Butterstone verkooppunten.

Elk spaarpunt kan gekleefd worden op één daarvoor voorziene plaats op de spaarkaart, in oplopende volgorde, te beginnen bij 1. Elke spaarkaart kan maximaal 40 spaarpunten bevatten en geeft slechts recht op één enkel cadeau.

De deelnemers kunnen sparen net zolang tot ze het geschenk naar keuze bereiken met spaarpunten (de voorziene plaats met melding van het cadeau moet ook een spaarpunt bevatten). Per 8 spaarpunten is er een geschenk voorzien, zoals beschreven in artikel 4. Deze geschenken zijn niet cumuleerbaar met elkaar.

Wanneer de spaarkaart volledig gevuld is, of het geschenk naar keuze is bereikt, dient de deelnemer zijn volledige en volledig ingevulde spaarkaart in een voldoende gefrankeerde omslag, voor het einde van de duurtijd van de spaaractie, terug te sturen naar de Organisator:

Butterstone,
Kelderveld 37,
2500 Lier,
België

Enkel volledig en correct ingevulde spaarkaarten komen in aanmerking voor het vermelde geschenk.

Geschenken worden door de Organisator zo snel mogelijk, binnen de maximaal 45 werkdagen, aan de deelnemer bezorgd per post of externe koerier.

Artikel 4 - Winnaars & prijzen

Per spaarkaart kunnen volgende geschenken verkregen worden:

8 stickers:Fles Duvel 75cl
16 stickers: Fles champagne
24 stickers: 2 bioscooptickets + snackvoucher van Kinepolis
32 stickers: Pricess Grill & Teppanyaki
40 stickers: JBL Bluetooth speaker

Elk geschenk heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

Het ontvangen geschenk kan in geen geval gesubstitueerd of vervangen worden door speciën, andere producten of diensten, andere voordelen in natura of enig ander alternatief.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden geschenk te vervangen door een gelijkaardig geschenk van dezelfde waarde, wanneer het bescheven geschenk zoals in dit artikel vermeld niet (meer) beschikbaar zijn of toegekend kunnen worden.

Het geschenk zal uiterlijk binnen 45 werkdagen worden verzonden aan de deelnemer op het adres opgegeven door de deelnemer, tenzij bij jaarlijkse verlofperiodes (zomer, kerst,…), bij uitputting van de voorraad of andere uitzonderlijke redenen.

Bij opgave van een incorrect of onvolledig adres, behoudt de Organisator zich het recht om het geschenk niet af te leveren.

Geschenken zijn niet cumuleerbaar, noch combineerbaar met andere acties en voordelen en geven geen aanleiding tot punten en/of vouchers.

In het geval de Deelnemer een beschadigd geschenk zou hebben ontvangen dient deze binnen de 10 dagen na ontvangst het geschenk terug te sturen aan de Organisator op het adres zoals bepaald in artikel 3 van d it reglement . Indien de beschadiging te wijten is aan een fout van de Organisator wordt het beschadigde artikel geruild voor eenzelfde artikel met correcte kwaliteit, dit voorzover het artikel niet is uitgeput. De Organisator behoudt zich het recht in geval van uitputting van het artikel een ander artikel in de plaats terug te zenden. In geen geval zal een terugbetaling en/of compensatie in geld door de Organisator mogelijk zijn in hoofde van de Deelnemer.

Artikel 5 – Diskwalificatie, opschorting of annulering

Elke inbreuk op dit Spaaractiereglement of elke fraude leidt tot het uitsluiten uit de actie van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Reglement.

In geval van vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (onder meer doch niet uitsluitend wat betreft het invullen van de persoonsgegevens door bv valse persoonsgegevens op te

geven, het namaken van de stickers/ logo’s,…), kan de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze spaaractie en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een geschenk, worden uitgesloten.

De Deelnemers die uitgesloten worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Spaaractie noch aan enige toekomstige spaaractie. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Spaaractie te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Spaaractie overeenkomstig huidig Spaaractiereglement onmogelijk is geworden.

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Spaaractie te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de geschenken of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Waar een wijziging of opschorting van dit Reglement zich voordoet, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

Artikel 6 – Kosten

De volledige kosten voor deelname aan de Spaaractie, portkosten alsook alle kosten (inclusief BTW en andere belastingen) die voortkomen uit het omwisselen van de spaarkaart voor de Prijs door de Deelnemer, zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kan de Deelnemer de kosten voor zijn of haar deelname terugvorderen van de Organisator.

De kosten voor het opsturen van de spaarkaarten worden door de Deelnemer gedragen. De kosten voor het opsturen van de geschenken worden door de Organisator gedragen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De Organisator of de door de Organisator betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel, rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Spaaractie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, enige druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische onderbrekingen, storingen of gebreken of andere problemen met betrekking tot de Spaaractie, moeilijkheden bij de toegang tot de websites, vertragingen in de zending van de goederen, poststakingen, verloren geraakte zendingen bij de post zowel van de Deelnemer aan de Organisator als van de Organisator aan de Deelnemer, verlies of beschadiging van verstuurde prijzen, behoudens voor schade die te wijten is aan – en een rechtstreeks gevolg is van - opzet of grove schuld van de Organisator.

De Organisatie doet er alles aan om de Spaaractie technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de Deelnemer de Organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de Deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding.

Indien de Spaaractie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van het geschenk voor welk doel dan ook. De Organisator of de door de Organisator betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van het geschenk, noch slechte werking en/of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het geschenk of voor enige schade van wat voor aard dan ook van een winnaar of eigen derde ingevolge gebeurlijke ongevallen met de prijzen, zelfs niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden.

De Organisator tracht het geschenk steeds binnen een redelijke termijn aan de Winnaar te bezorgen. De Organisator kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Spaaractie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Spaaractie en het al of niet toewijzen van de geschenken. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Spaaractie, zoals vermeld in het vorige lid.

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten haar wil dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden de spaaractie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of vroegtijdig te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de spaaractie te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren (bv. omwille van organisatorische, technische of juridische redenen). Communicatie hieromtrent zal gebeuren via www.butterstone.be/action2020. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8 – Privacy

Bij de registratie en deelname aan de Spaaractie deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

De deelnemer erkent en aanvaardt dat hij door zijn deelname aan de Spaaractie aan de Organisator de toestemming verleent om zijn persoonsgegevens te verwerken voor de duur van de wedstrijd en met het oog op het beheer van de wedstrijd.

De Organisator zal de persoonsgegevens enkel conform de instructie van de Organisator verwerken en de Organisator verzekert conform de vereisten van Verordening 2016/679 de veilige verwerking door de verwerker. Alle persoonsgegevens die de Deelnemer meedeelt in het kader van de Spaaractie kunnen worden opgeslagen op de servers de organisator. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners (zoals bijvoorbeeld transportfirma,…) van de Organisator, die instaan voor het opvolgen van de afhaling/levering van de geschenken en de gegevens louter daarvoor zullen gebruiken en ze daarna zullen verwijderen. 

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de Deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Spaaractie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot zijn deelname, om de Prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. 

Enkel indien de Deelnemer aangeeft dat de Organisator zijn persoonsgegevens mag verwerken voor direct marketing doeleinden (waaronder het op de hoogte houden van aanbiedingen of nieuwtjes met betrekking tot (de producten van) de Organisator), kan de Organisator de Deelnemer via het e-mailadres ingevuld op het deelnameformulier hieromtrent informatie toesturen. De Deelnemer kan zich ten allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van zijn persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan admin@butterstone.be  

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de Organisator op admin@butterstone.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens vraagt voor het einde van de Spaaractie, zodat de Organisator deze niet meer kan contacteren, kan zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze alle recht op enig geschenk verliezen. 

De Deelnemer garandeert dat alle in het kader van de spaaractie verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 

Artikel 9 – Praktische opvolging – conflicten – klachten 

De praktische opvolging van de spaaractie gebeurt door de organisator die toezicht houdt op het correcte verloop van de spaaractie. 

Elke klacht in verband met deze Spaaractie moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de 10 werkdagen volgend op het einde van deze Spaaractie naar de Organisator. 

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten. 

Alle beslissingen van de Organisator in het kader van de Spaaractie zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open. 

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

Dit Reglement en het verloop van de Spaaractie zelf, is voor de spaaractie in België exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. 

De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle Deelnemers. 

Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit spaaractiereglement onverkort gelden. 

De deelname aan de Spaaractie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Deelnemer van onderhavig Reglement. 

Niets uit of met betrekking tot deze spaaractie mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 

Opgemaakt te Lier, 23 juni 2020

 Article 1 - Généralités 

Ce Règlement de participation (ci-après dénommé « Règlement ») décrit les règles officielles concernant l’action d’épargne organisée par BUTTERSTONE DIAMOND TOOLS BV (ci-après dénommé BUTTERSTONE ou “Organisateur”), ayant son siège social établi à Kelderveld 37, 2500 Lier, Belgique et inscrite à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) sous le numéro BE0846 374 092.

Le présent Règlement reprend les conditions et les modalités de participation à l’action d’épargne pour la Belgique. De par leur participation à l’action d’épargne, le participant accepte de manière inconditionnelle et irrévocable la totalité des dispositions du présent Règlement et s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Organisateur dans le cadre de cette action. Chaque Participant est donc présumé avoir lu, compris et accepté le contenu du présent Règlement.

L’action d’épargne débute le 1er juillet 2020 et prend fin le 31 decembre 2020 (ci-après dénommée «Période de validité»).

Article  2 - Participant et conditions de participation

L'action d'épargne est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans et plus, domiciliée en Belgique, à l'exception des membres du personnel de Butterstone et de toutes les entreprises participant à l'organisation du concours (y compris tous les concessionnaires Butterstone et leur personnel).

Si le participant ne respecte pas les règles énoncées dans le présent règlement, il sera immédiatement et automatiquement exclu de l'action, sans avertissement préalable.

Le même participant peut participer plusieurs fois à l'action d'épargne.

Article  3 - Déroulement de l'action

Pendant la durée de l'action, le participant recevra, par emballage acheté de produits Butterstone, à la caisse du point de vente participant, le nombre d'autocollants (ci-après : points) communiqué au moyen d'un autocollant sur l'emballage. Ces points peuvent être apposés sur une carte d'épargne, qui est disponible dans les points de vente Butterstone participants.

Chaque point de fidélité peut être collé à un endroit de la carte, par ordre croissant, à partir de 1. Chaque carte d’épargne  peut contenir un maximum de 40 points et ne donne droit qu'à un seul cadeau.

Les participants peuvent économiser jusqu'à ce qu'ils atteignent le cadeau de leur choix avec des points (l'espace fourni avec le cadeau doit également contenir un point de fidélité). Il y a un cadeau pour 8 points, comme décrit dans l'article 4. Ces cadeaux ne peuvent pas être combinés entre eux.


Lorsque la carte d'épargne est entièrement remplie, ou que le cadeau de son choix a été atteint, le participant doit retourner sa carte d'épargne entièrement remplie à l'Organisateur dans une enveloppe suffisamment affranchie, avant la fin de la durée de l'action d'épargne :

Butterstone,

Kelderveld 37,

2500 Lier

Belgique

Seules les cartes d'épargne dûment et entièrement remplies peuvent bénéficier du cadeau mentionné.

Les cadeaux seront livrés par l'organisateur au participant dès que possible, dans un délai maximum de 45 jours ouvrables, par la poste ou par un service de messagerie externe.


Article  4 - Las cadeaux

Par carte d'épargne, les cadeaux suivants peuvent être obtenus :

8 autocollants : Bouteille Duvel 75cl

16 autocollants : Bouteille de champagne
24 autocollants : 2 tickets de cinéma + bon pour une collation au Kinepolis
32 autocollants : Pricess Grill & Teppanyaki
40 autocollants : haut-parleur Bluetooth JBL

Les cadeaux attribués ont un caractère personnel. Ils ne sont ni divisibles ni transférables et ne peuvent en aucun cas être substitués ou remplacés par des alternatives ou leur équivalent en espèces.

Une fois envoyés, les cadeaux ne seront en aucun cas échangeables contre d’autres cadeaux ou contre une somme d’argent.  

Si les cadeaux comme décrits dans l’article 4 n’étaient plus disponibles ou conformes, alors l’Organisateur se réserve le droit de substituer les cadeaux par des cadeaux d’une valeur similaire ou égale.

Les cadeaux seront envoyés aux Participants endéans les 45 jours ouvrables, à l’adresse indiquée par le Participant. Des retards de livraisons ne peuvent pas être exclus pendant les périodes de vacances (été, Noël), en cas de rupture de stock ou pour d’autre raison de force majeure.

L’Organisateur se réserve le droit de retenir le Cadeau en cas de renseignement d’adresse incorrecte ou incomplète par le Participant.

Les cadeaux ne sont pas cumulables, ne peuvent pas être combinés avec d’autres actions ou avantages et ne donnent droit à aucun bons valeur ou point d’épargne.

En cas de livraison de produits endommagés, le Participant a l’obligation d’en informer l’Organisateur immédiatement et de retourner l’objet endommagé endéans les 10 jours après réception à l’adresse de l’Organisateur indiquée à l’article 3. Si l’Organisateur est à l’origine du dommage et dans la mesure où l’article est toujours en stock, l’Organisateur le remplacera par un autre article de la même catégorie ou, en cas de rupture de stock, d’une autre catégorie.

Aucune compensation financière ou remboursement ne pourra être demandé à l’Organisateur par un Participant.

Article 5  - Disqualification, altération ou annulation

L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier les Participants en cas d’infraction ou de fraude évidente ou soupçonnée (et raisonnablement fondée) au présent Règlement.

Un Participant peut être exclu de participation à l’action en cas de manipulation frauduleuse des règles du présent Règlement, d’abus, de déception, de tricherie (entre autres, mais pas exclusivement) ainsi qu’ en cas de soumission de données fausses ou incorrectes lors de l’inscription ou de contrefaçon du logo).

5.3 Les Participants exclus seront immédiatement et définitivement exclus et ne seront plus autorisés à participer à une autre action d'épargne ou à toute autre action future. Dans tous les cas, les décisions de l'Organisateur seront définitives et il n'y a pas de recours prévus contre celles-ci.

L’Organisateur se réserve le droit de modifier l’action ou les Règlement et/ou de suspendre ou d’annuler l’action ou la remise de Cadeau à tout moment en cas de circonstances imprévues ou en cas de force majeure qui rend l’organisation de la présente action impossible.

En outre, l’Organisateur se réserve le droit de modifier l’action d’épargne ou ce Règlement et/ou de suspendre ou d’annuler l’action d’épargne ou la remise des cadeaux, de raccourcir ou prolonger la période de validité de l’action, même en dehors de circonstances imprévues ou de cas de force majeure.

En cas de suspension ou d'annulation, l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable des frais encourus ou des dommages subis, qu'ils soient directs, indirects ou sans conséquences.

En cas de suspension ou de modification du Concours par L’Organisateur, cette suspension ou ces modifications seront notifiées aux Participants dans les meilleurs délais.

Article  6 - Frais

L’intégralité des frais de participation à l’action, ainsi que les frais additionnels (y inclus TVA et tout autre impôt) liés à l’échange des cartes de fidélité contre les cadeaux sont intégralement à charge du Participant. L’Organisateur ne remboursera aucuns frais de participation aux Participants.

Les frais de port liés à l’envoi des cartes de fidélité sont à charge du Participant. Les frais de port liés à l’envoi des cadeaux sont à charge de l’Organisateur.

Article  7 - Responsabilité

L’Organisateur ou des tiers agissant en son nom ne pourront être tenus responsable des dommages directs ou indirects pouvant survenir durant l'organisation ou la participation au Concours, quelles que soient la cause ou les conséquences de ces dommages, y compris les dommages provoqués par des fautes d’orthographe, des interruptions techniques, des problèmes d’accessibilité du site, tout autre problème lié à l’action, des retards dans la poste, des grèves de poste, des pertes ou endommagement de colis aussi bien dans le cadre d’un envoi par le Participant que par l’Organisateur; à l'exception du cas de mauvaise conduite intentionnelle ou faute grave de l’Organisateur.

L’Organisateur met tout en œuvre afin d’assurer le déroulement parfait de l’action d’épargne au niveau technique et administratif. L’Organisateur ne peut être tenu responsable par le Participant de dommages, quels qu’ils soient étant survenus comme conséquence de l'organisation ou de la participation au Concours.

L’Organisateur se réserve le droit de tenir responsable le Participant qui a, de sa conduite, provoqué la fin anticipée de l’action.

L’Organisateur décline toute garantie quant à l’usage du Cadeau pour quelque finalité que ce soit. L’Organisateur ne peut pas être tenu responsable pour l’utilisation faite du Cadeau, ni pour le mauvais fonctionnement du Cadeau et/ou la mauvaise utilisation du Cadeau, ni pour des dommages, même matériels ou corporels et même en cas de décès, causés directement ou indirectement par le Cadeau.

L’Organisateur essaye dans tous ses cas d’envoyer le Cadeau dans un délai raisonnable. L’Organisateur décline néanmoins toute responsabilité pour des retards de livraisons en dehors de son contrôle.

À l'exception des cas de fautes intentionnelles ou graves, en aucun cas, l’Organisateur ou tout tiers auxquels l’Organisateur aurait fait appel ne seront tenus responsables de dommages, de quelle nature que ce soit, découlant ou en rapport avec la participation à l’action d’épargne, ou découlant de l’attribution ou la non-attribution des cadeaux. La responsabilité des parties mentionnées dans le présent paragraphe ne peut en aucun cas être augmentée à la suite d'une modification, d'une suspension ou d'une résiliation de l'action d'épargne, comme mentionnée dans le paragraphe précédent.

En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté , l'Organisateur se réserve le droit de modifier, reporter, raccourcir ou annuler sa campagne relative à l’action d’épargne ou toute partie de celle-ci sans préavis et sans donner de raison préalable et de modifier ou annuler les conditions de participation, la nature des cadeaux et les informations relatives à la promotion de l'action d'épargne (par exemple pour des raisons organisationnelles, techniques ou juridiques). La communication à ce sujet se fera via www.butterstone.be/action2020. L'Organisateur ne peut être tenu responsable de ces changements.

Article  8 - Vie privée

En s’enregistrant et en participant à l’action d’épargne, les Participants communiquent des données personnelles à l’Organisateur qui les traitent dans le respect des obligations du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( "RGPD").

Le Participant reconnait et accepte que par le simple fait de sa participation à l’action d’épargne, il marque son accord avec la collecte et le traitement de ses données personnelles pour la période de validité du concours en vue de la gestion de sa participation à ladite action.

L'Organisateur ne doit traiter les données personnelles que conformément aux instructions de l'Organisateur et l'Organisateur doit garantir un traitement sécurisé par le sous-traitant conformément aux exigences du règlement 2016/679. Toutes les données personnelles communiquées par le Participant dans le cadre de l’action d'Epargne peuvent être stockées sur les serveurs de l'Organisateur. Les données personnelles peuvent être transmises aux prestataires de services externes de l'organisateur (par exemple, la société de transport, ...), qui sont chargés de surveiller la collecte/livraison des cadeaux et n'utiliseront les données qu'à cette fin, puis les supprimeront.

Les données personnelles concernées sont le nom, l’adresse postale et l’adresse e-mail du Participant, ainsi que son numéro de téléphone ainsi que toutes données nécessaires au traitement. Ces données sont exclusivement recueillies et traitées afin de garantir le bon déroulement de l’action, pour remplir les obligations de l’Organisateur concernant cette action d’épargne, et plus particulièrement pour contacter de manière efficace les gagnants durant le délai imparti.

Les données personnelles des Participants ne seront utilisées à des fins de marketing direct (notamment pour tenir au courant les Participants des offres ou des nouveautés concernant les produits de l'Organisateur) que si le Participant en a donné son autorisation préalable et explicite, l'Organisateur peut envoyer au Participant via l'adresse e-mail renseignée sur le formulaire de participation à cet égard. Le Participant peut à tout moment s'opposer à une telle utilisation de ses données personnelles et / ou révoquer ce consentement en envoyant un e-mail à info@croky.be ou à admin@butterstone.be.

Chaque Participant a le droit d'accéder à ses données a caractère personnel, de les modifier et de les supprimer. Chaque Participant a également un droit d'opposition dans le cadre du traitement de ses données personnelles s'il considère qu'il existe des motifs sérieux et légitimes de le faire. Les Participants doivent savoir que la suppression totale ou partielle de leurs données personnelles de la base de données conduira automatiquement à leur disqualification du Concours. Ces droits ne peuvent s'exercer que par l'envoi d'un courrier électronique à admin@butterstone.be ou par l'envoi d'un courrier ordinaire, auquel cas une copie de la carte d'identité ou du passeport des expéditeurs doit être incluse dans la lettre ou en pièce jointe du courrier électronique.

Les Participants peuvent contacter l’Organisateur pour tout renseignement concernant leurs données.

Le Participant garantit que les données personnelles fournies dans le cadre de l’action sont complétées actuelles et correctes.

Article  9 - Suivi – litiges - plaintes

Le suivi pratique du concours est assuré par l’Organisateur, qui veille sur le déroulement correct de l’action d’épargne.

Toute réclamation ou plainte concernant ce Règlement doit être adressée à l’Organisateur par écrit au plus tard endéans les 10 jours de la fin de la période de validité.

En cas de litige concernant l'interprétation de ce Règlement, les Participants/Gagnants et l’Organisateur marque leur accord de se consulter d’abord réciproquement afin de trouver une solution amiable au litige avant d’entamer toute procédure judiciaire.

Toutes les décisions de L’Organisateur à propos du Concours sont définitives et exécutoires. Il ne pourra y avoir de recours formé contre ces décisions.

Toute plainte formulée de manière écrite ou non en dehors des délais impartis sera jugée irrecevable.

Le présent Règlement, l’action, ainsi que tout ce qui découle de la relation entre les Participants et l’Organisateur, sont gouvernés exclusivement en vertu de la législation belge pour les Participants.

Les cours et tribunaux compétents de l’arrondissement du Malines sont exclusivement compétents en ce qui concerne l’application de ce Règlement et connaissent donc des litiges concernant la formation, la validité, l'exécution, la conformité et l'interprétation du présent Règlement à l'égard de tous les Participants.

Si une disposition de ce Règlement est où devient illégale, non valable ou inapplicable cette illégalité, absence de validité ou inapplicabilité n'affectera pas la validité ou l'applicabilité d'autres dispositions du Règlement.

La participation à l’action d’épargne implique l’accord complet et inconditionnel des Participants avec le présent Règlement.

Aucun élément de la présente action d’épargne ou lié à celle-ci ne peut être copié sans l’accord explicite et préalable et écrit de l’Organisateur.

Fait à Lier, le 23 juin 2020